Условия за предоставяне на данните за марки, налични в BPO Online за повторно използване

  1. Патентно ведомство на Република България предоставя за повторно използване данните за марки, налични в BPO Online (наричани по-долу „Данните“) при условията на Закона за достъп до обществена информация, Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат и настоящите Условия.
  2. Получаването на достъп до Данните е свободно и безплатно след еднократна регистрация в този портал.
  3. Данните са достъпни в отворен машинно четим формат XML, позволяващ повторното им използване.
  4. Ползвателят се съгласява да не публикува или разпространява под каквато и да е форма получената база данни или съществена част от нея безвъзмездно или с търговски цели. Той има право да използва данните само за собствени цели, които могат да включват изготвяне и предоставяне на консултации и услуги за трети лица.
  5. Патентно ведомство на Република България предоставя данните на принципа "такива, каквито са" и не налага използването им, нито дава каквито и да са изрични, подразбиращи се, произтичащи от закон гаранции, включително, без ограничения, гаранции за права, гаранции за годност за каквато и да е практическа употреба, гаранции за липса на нарушения, гаранция за скрити или други дефекти, гаранция за точност, наличие или липса на грешки, независимо дали могат да бъдат открити, или не, до най-голямата степен, допустима от закона.
  6. Патентно ведомство на Република България се освобождава от отговорност (включително поради небрежност) за причиняването на каквито и да са преки, косвени, случайни и последващи вреди, включително вреди, свързани с наложени санкции и/или пропуснати ползи, произтичащи от тези условия или от използването на Данните, дори ако е знаело за възможността те да бъдат причинени.
  7. Патентни права, права върху марки и права върху географски означения не се предоставят по силата на настоящите Условия.
  8. Ползвателят получава предоставените права за повторно използване на Данните единствено и само след приемането от негова страна на настоящите Условия. Приемането на Условията е еднократно – то се запомня в информационната система и позволява многократно последващо изтегляне и достъп до данните.
  9. Приемането на тези условия се изразява с отбелязване на отметка в квадратчето (чек-бокс). Счита се, че ползвателят е приел настоящите Условия и с всяко достъпване и/или изтегляне на Данните от негова страна.
  10. Нищо в настоящите условия не представлява и не може да се тълкува като ограничение върху права или отказ от права, включително предявяването им по съдебен ред.
Приемам условията за предоставяне на данните за марки, налични в BPO Online за повторно използване