Услуги без регистрация

Услуги, изискващи регистрация

За да използвате тези услуги, е необходимо еднократно да се регистрирате в този портал. Регистрацията е безплатна, отнема само няколко минути и Ви осигурява достъп до всички услуги от този раздел. В процеса на регистрация Вие ще изберете свое потребителско име и парола, с които ще можете да влизате в портала по всяко време. Ще трябва да предоставите и валиден адрес на електронна поща, на който системите ще изпращат служебни съобщения (потвърждения, уведомления и други). Научете повече, като изтеглите подробното ръководство от тук.

Марки/ДизайниПатенти/Полезни моделиУслуги, изискващи квалифициран електронен подпис

За да използвате тези услуги, е необходимо да подпишете избраното от Вас искане с квалифициран електронен подпис, веднага след като натиснете бутона „Подаване".

Ако не притежавате електронен подпис, също можете да използвате тези услуги. В този случай е необходимо да извършите следното. Попълнете избраното от Вас искане, разпечатайте получената в резултат на подаването PDF-разписка, подпишете я саморъчно и в едномесечен срок от датата на електронното подаване я представете в регистратурата на Патентно ведомство.

Марки


Промишлени дизайни

Услуги за представители по индустриална собственост и съдружия

Услугите в този раздел са предназначени за настоящи и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия.Електронно заявяване на Европейски патенти и патенти по РСТ

Тези услуги са достъпни по следните два начина:

  • Чрез e-OLF - софтуерно приложение, разработено от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и позволяващ заявяването както на Европейски патенти, така и подаването на PCT заявки;
  • Чрез e-PCT – онлайн платформа на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), позволяваща заявяване на патенти по Договора за патентно коопериране (РСТ). Чрез тази платформа не е възможно заявяване на Европейски патенти.

Повече информация можете да намерите тук.

Регистриране на смарт-карта от ЕПВ

 

(Достъпно само със смарт-карта)


Повторно използване на данни

Тук имате възможност да получите в машинно четим формат данните за марки, налични в BPO Online, при спазване на изискванията на Закона за достъп до обществена информация, Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат и Условията за предоставяне за повторно използване. Получаването на достъп до данните е напълно безплатно и свободно и се осъществява след еднократна регистрация в този портал и изразяване на съгласие с Условията за предоставяне за повторно използване.